بیانیه دانشگاه جامع علمی کاربردی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم