برگزاری کارگاه طراحی تمرین با رویکرد تناسب اندام و کاهش وزن