آدرس: کرمان – شهربابک – بزرگراه خلیج فارس، خیابان قائم، میدان قائم، خیابان دانشگاه-کد پستی 7751671594

تلفن تماس: 03434133020           فکس: 03434132920           ایمیل: info@shbuast.ac.ir

وب   سایت: shbuast.ac.ir

به ما ایمیل بفرستید