مرکز آموزش علمی – کاربردی شهربابک یکی از مراکز برتر این دانشگاه در استان کرمان  می باشد که در سطح بندی دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال تحصیلی  1400-1399 ، رتبه اول استان کرمان و جزء 30 مرکز برتر از بین 500 مرکز در کل کشور را به خود اختصاص داده است. این مرکز  در پی احساس نیاز به مراکز آموزش عالی به همت سه تن از نخبگان شهرستان و چهار تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم انتظامی تهران از سال 1387 در شهربابک تأسیس گردیده است.

ساختمان جدید این مرکز از اسفند ماه  92 مورد بهره برداری قرار گرفته است و درحال حاضر در 10 رشته ی تحصیلی مقطع کاردانی و 5 رشته مقطع کارشناسی در حال فعالیت می باشند و تاکنون بیش از 2272  نفر از این مرکز دانش آموخته شده اند.

شعار این مرکز آموزش عالی (دانش، پویش، رویش) است که چشم انداز خود را با تکیه بر یک استراتژی 5 گانه که شامل موارد زیر است در افق 1404 به عنوان یک دانشگاه کارآفرین ترسیم نموده است:

مرحله اول: تحول آموزشی از طریق به کارگیری روش های نوین تدریس (موسوم به روش یاران)

مرحله دوم:  اجرای طرح پژوهش و تحقیقات (موسوم به دانتو)

مرحله سوم:  اجرای طرح استعداد یابی و ایده پروری .

مرحله چهارم: توسعه مرکز رشد خوشه های فناوری دانشگاه

مرحله پنجم: تولید و کارآفرینی توسط دانشجویان، دانش آموختگان و اعضاء مرکز رشد.