مهدی عبدلی ندیکی

رئیس مرکز

 • کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
 • 12 سال سابقه مدیریتی و اجرایی
 • مدرس رسمی دانشگاه علمی کاربردی

خدایار قلی وند

عضو هیأت مؤسس

 • دکترا شیمی/ هانورا آلمان
 • هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

محمد علی شهابی زیدآبادی

عضو هیأت مؤسس

 • فوق لیسانس بهداشت حرفه ای/ علوم پزشکی تهران
 • رئیس مرکز بهدادشت شهرستان شهربابک
 • مدرس دانشگاه آزاد و علمی کاربردی

احمد سلامی خانشان

رئیس هیأت مؤسس

 • دکترا فیزیولوژی انسانی/ دولتی باکو
 • هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علوم انتظامی تهران
 • سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی

افشین محسنی فر

عضو هیأت مؤسس

 • دکترا بیوشیمی
 • هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی نبی زاده بابکی

عضو هیأت مؤسس، مدیر عامل  و سرمایه گذار

 • دیپلم نظامی
 • مسئول انجمن کانگ فوتوآ 21 استان کرمان

هاشم کوزه چیان

عضو هیأت مؤسس

 • دکترا مدیریت ورزشی/ تربیت مدرس تهران
 • هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ل

ل

مهدی احمدی زاده شهربابکی

عضو هیأت مؤسس

 • فوق لیسانس مکانیک طراحی جامدات/ شهید باهنر کرمان
 • هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک

ل

ل