طیبه اسدی کرم

رئیس مرکز

 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
 • مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

آیسان سلامی خانشان

عضو هیأت مؤسس

 • فوق تخصص دکترا / دانشگاه ایران
 • هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

محمد علی شهابی زیدآبادی

عضو هیأت مؤسس

 • فوق لیسانس بهداشت حرفه ای/ علوم پزشکی تهران
 • رئیس مرکز بهدادشت شهرستان شهربابک
 • مدرس دانشگاه آزاد و علمی کاربردی

احمد سلامی خانشان

رئیس هیأت مؤسس

 • دکترا فیزیولوژی انسانی/ دولتی باکو
 • هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علوم انتظامی تهران

افشین محسنی فر

عضو هیأت مؤسس

 • دکترا بیوشیمی
 • هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

علی نبی زاده بابکی

عضو هیأت مؤسس

 • مدیر عامل  و سرمایه گذار
 • مسئول انجمن کانگ فوتوآ 21 استان کرمان

هاشم کوزه چیان

عضو هیأت مؤسس

 • دکترا مدیریت ورزشی/ تربیت مدرس تهران
 • هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

ل

ل

 ام البنین شهابی نیا

عضو هیأت مؤسس

 •  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
 • مدیر سیستم آکادمیک واحد بین الملل

ل