آدرس: کرمان – شهربابک – بزرگراه خلیج فارس، خیابان قائم، میدان قائم، خیابان دانشگاه-کد پستی 7751671594

تلفن تماس: 03434207073           فکس: 03434207076          ایمیل: info@shbuast.ac.ir

وب سایت: shbuast.ac.ir              اینستاگرام :  elmi_karbordi_shahrbabak

به ما ایمیل بفرستید