پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان کرمان

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان کرمان

زمان: 21 -23 آبان ماه 1398

مکان: کرمان – بلوار جمهوری اسلامی- مجموعه بازار موبایل ایران- طبقه چهارم