یادآوری حذف و اضافه

یادآوری حذف و اضافه :
دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد نشده اند جهت اخذ واحدهای مورد نظر یا ویرایش آن به تقویم آموزشی دقت نموده و در روز تعیین شده به سامانه هم آوا مراجعه نمایند.