گواهی نامه های دوره های کوتاه مدت مراکز آموزش علمی کاربردی بدون مهر و امضای رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی فاقد اعتبار است.