☘️روز خبرنگار مبارک(17 مردادماه)☘️

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.