برنامه امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلی 1403-1402

برنامه امتحانات بهمن 1402 دانشجویان

مقررات جلسات امتحانی