ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت مهرماه سال 1398 آغاز شد

ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت داوطلبان مهرماه سال 1398 دوره های کاردانی حرفه‌ای ، کاردانی فنی، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای آغاز شد .

بازه زمانی : بازه زمانی ثبت نام (مراجعه حضوری متقاضیان، تکمیل و تشکیل پرونده و ثبت‌نام نهایی) از روز شنبه مورخ 1398/09/02 لغایت روز یکشنبه مورخ 1398/09/10  تعیین گردیده است.

تذکر :  ثبت نام و تشکیل پرونده حضوری می‌ باشد.

فرمهای مورد نیاز پیوست می‌باشد.

پیوست 1_راهنما

پیوست 2_پیش نویس دوره کاردانی

پیوست 2_پیش نویس دوره کارشناسی

پیوست 3_فرم تعهد کاردانی )

پیوست 3_فرم تعهد کارشناسی