ثبت درخواست انتقالی برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا)

ثبت درخواست انتقال از تاریخ 1402/03/01 لغایت 1402/03/15در سامانه آموزشی دانشگاه میسر می­باشد.