چاپ تبلیغات پذیرش دانشجوی بین الملل در سطح کشور – روزنامه سراسری اعتماد

تبلیغات سبک رزمی کانگ فوتوآ-۲۱، در روزنامه اعتماد – 16-02-1402 – صفحه نخست  تبلیغات سبک رزمی کانگ فوتوآ-۲۱، در روزنامه اعتماد – 16-02-1402 – صفحه دهم