گردهمایی دانشجویان جدید الورود-سه شنبه 23 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته ایمنی کار و حفاظت فنی – دوشنبه 29 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته مهندسی ایمنی، مکانیک خودرو و تربیت بدنی – سه شنبه 30 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته های کاردانی حسابداری، تربیت بدنی برق صنعتی، مکانیک خودرو

زمان: سه شنبه 23 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته ایمنی کار و حفاظت فنی
دوشنبه 29 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته مهندسی ایمنی، مکانیک خودرو
و تربیت بدنی
سه شنبه 30 آبان ساعت 14 دانشجویان رشته های کاردانی حسابداری، تربیت بدنی
برق صنعتی، مکانیک خودرو

مکان: کلاس -7 دانشگاه علمی کاربردی شهربابک