سمینار خودمراقبتی در مشاغل صنعتی و معدنی – پنج شنبه 30 فروردین

برگزاری سمینار خود مراقبتی در مشاغل صنعتی و معدنی در روز پنج شنبه در تاریخ 1403/01/30 توسط انجمن ایمنی کار مرکز و با حضور مدرس سجاد میرشکاریان مدرس گروه ایمنی برگزار گردید.