برگزاری سمینار ایمنی حمل و نقل – پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403