دانش آموخته محترم؛

پس از اطمینان از صدور دانشنامه
به دلخواه از یکی از روش های زیر به صورت حضوری

https://cdn.ov2.com/content/shbuast_ov2_com/wp-content_93/uploads/2024/05/دریافت-دانشنامه-به-صورت-حضوری-به-دانشگاه-جامع-علمی-کاربردی-واحد-استانی-کرمان-.pdf

 

و یا مراجعه به دفاتر پستی که آدرس آنها در لیست ذیل آمده نسبت به دانشنامه خود پیگیری نمایید.

https://cdn.ov2.com/content/shbuast_ov2_com/wp-content_93/uploads/2024/05/مراجعه-به-دفاتر-پستی-دولتی-استان-ها.xlsx