برگزاری مسابقه دارت برای دانشجویان دختر:

امور فرهنگی دانشگاه، به مناسبت دهه فجر و ایجاد فضای ورزشی و ترغیب دانشجویان به سمت ورزش های همگانی اقدام به برگزاری مسابقه دارت برای دانشجویان دختر در تاریخ 20 بهمن ماه نمود. در این مسابقه که تعدادی از دانشجویان دختر مرکز شرکت داشتند بعد از تمرین های فردی به رقابت با همدیگر پرداختند. در پایان مسابقه، دانشجویان به تبادل نظر و مشورت گروهی جهت برپایی بهتر ورزش های همگانی و ایجاد فضای دوستانه و استفاده بهتر از روزهای دانشجویی پرداختند. به برندگان این مسابقه در جلسه گفتگوی آزاد مورخ 20 بهمن ماه جوایز اهدا خواهد شد.