ترمودینامیک – غزل محمودی

مقاومت مصالح – مهندس افضلی

استاتیک – مهندس افضلی

تکنولوژی دستگاههای الکتریکی خودرو و تهویه مطبوع – غزل محمودی

هیدرولیک و پنوماتیک – غزل محمودی

ریاضی عمومی – کاردانی مکانیک خودرو – زهرا طهماسبی آبدر

جزوه شيمي عمومي رشته مکانیک خودرو و ایمنی کار – سال 1402

روشهای تولید-جزوه 1 – استاد طهماسبی

روشهای تولید-جزوه 2 – استاد طهماسبی

روشهای تولید-جزوه 3 – استاد طهماسبی