علاقمندان به اجرای پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی صنعت نیروگاه های حرارتی میتوانند به ادرس  http:sib.nir.ac.ir  مراجعه نمایند و جهت انجام پروژه ها میتوانند پس از ثبت نام در سامانه جامع و یکپارچه مدیریت تحقیقات برق به ادرس sib.nir.ac.ir  و با مراجعه به داشبورد پروژه ها ثبت فرم پیشنهاد نسبت به تکمیل فرم های موجود و ارسال به کمیته تحقیقات و توسعه فناوری نیروگاه مربوطه اقدام نمایند تا بر اساس چرخه تصویب تعریف پروژه تحقیقاتی مندرج در دفترچه ایین نامه ها و دستور العمل ها ی پروژه های تحقیقاتی تقاضا محور در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گردش کار انجام پذیرد. ضمن استقبال از همکاری کلیه پژوهشگران متخصصان و اعضای هیات علمی با این شرکت ارائه نظرات و پیشنهادهای کلیه عزیزان در جهت ارتقاء سطح پژوهش به ادرس htpp.ir@rahbari.tolid مراجعه نمایند.