مبانی مدیریت بحران

فاکتورهای انسانی

عوامل انسانی در محیط کار

ریاضیات کاربردی – مهندسی ایمنی – خانم محمودی

کاربرد کامپیوتر در ایمنی- مهندسی ایمنی

درس تاثیرات پرتوها و میدانهای مغناطیسی- دستورالعمل بهداشت پرتوکاران- پرتوهای غیر یونساز – مدرس آقای میرشکاریان

بیماری های شغلی – مدرس آقای میرشکاریان

درس قوانین و استانداردهای HSE – مدرس آقای میرشکاریان – چیست و چرا برای شرکت استاندارد

تحلیل هزینه و منفعت – مدرس آقای زین الدینی