لطفاً جهت دانلود، نام درس موردنظر را انتخاب کنید.

 

زبان تخصصی- مدرس : خانم کارگر

روشهای ایمنی آتش سوزی (فایل1) ، مدرس : آقای میرسعیدی

روشهای ایمنی آتش سوزی (فایل2) ، مدرس : آقای میرسعیدی

مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار ، مدرس : آقای میرسعیدی

ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن (فایل1)، مدرس : آقای میرسعیدی

ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن (فایل2)، مدرس : آقای میرسعیدی

روشهای تولید صنعتی؛ مدرس: آقای مسلم پور

وسایل حفاظت فردی؛ مدرس: آقای میرشکاریان

ایمن سازی محیط کار؛ مدرس: آقای میرشکاریان

عوامل زیان آور محیط کار ؛ مدرس : آقای جعفری