جهت ورود به کلاس طبق برنامه تعیین شده در برنامه کلاسی، بر روی نام درس مورد نظر خود کلیک نمایید.

 

حرکات ورزشی اصلاحی و آزمونهای پیکرسنجی –  مدرس خانم محبوبه هاوشکی

قوانین و مقررات آمادگی جسمانی –  مدرس : خانم محبوبه هاوشکی

 

مکمل های ورزشی و دوپینگ  –  مدرس: خانم فاطمه هاوشکی

 

استعدادیابی ورزشی –  مدرس : خانم طهماسبی

فیزیولوژی ورزشی  –  مدرس : خانم طهماسبی

 

کمک های اولیه پزشکی  –  مدرس: آقای قاسمیان