لطفا جهت دانلود بر روی نام درس موردنظر خود را کلیک کنید.

 

درس فیزیک پیش – مدرس: خانم محمودی

درس فیزیک عمومی – مدرس: خانم محمودی

درس فارسی- مدرس: خانم حسینی

درس شیمی عمومی- مدرس: خانم دکتر حیدری

درس شیمی عمومی- مدرس: خانم دکتر پورامینی

جزوه آشنایی با دفاع مقدس ( مدرس: دکتر صیفوری)

درس زبان عمومی- مدرس: خانم کارگر

درس ریاضی پیش؛ مدرس : خانم دکتر زرمهی

درس روانشناسی کار؛ مدرس : خانم دکتر شجاع الدینی