طراحی اجزای ماشین-جزوه شماره یک – مهدی طهماسبی آدر

طراحی اجزا ماشین-جزوه شماره 2 – مهدی طهماسبی آبدر

روشهای تولید-جزوه 1 – استاد طهماسبی

روشهای تولید-جزوه 2 – استاد طهماسبی

روشهای تولید-جزوه 3 – استاد طهماسبی

مقاومت مصالح-جزوه شماره 1 – استاد طهماسبی

مقاومت مصالح – جزوه شماره 2- استاد طهماسبی

مقاومت مصالح-جزوه شماره 3 – استاد طهماسبی

کتاب ریاضیات مهندسی از عبداله شیدفر – استاد فاتحی