با توجه به مقطع و رشته تحصیلی،  کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

کلاسهای آنلاین دروس پایه ، عمومی و مهارت مشترک

کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته کارشناسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست صنایع (HSE)

کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته کارشناسی امداد و نجات

کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته کاردانی ایمنی کار و حفاظت فنی

کلاسهای آنلاین دروس تخصصی رشته کاردانی مکانیک خودرو

کلاسهای آنلاین رشته تربیت بدنی