منابع درسی و جزوات رشته تربیت بدنی- مربیگری کانگ فوتوآ21 ( جهت دانلود بر روی نام درس موردنظر کلیک کنید)

آسیب شناسی ورزشی

اصول مبارزه راهبردی

اصول مربیگری در کانگ فو

آمار توصیفی

آناتومی انسانی

بهداشت ورزشی  و کمکهای اولیه

بیوشیمی

تاریخچه و فلسفه کانگ فو توآ 21

تغذیه ورزشی

جزوه مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3– جدید

حقوق ورزشی

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

رشد و تکامل حرکتی

زبان انگلیسی

زبان تخصصی

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

علم تمرین

فیزیک

فیزیولوژی انسانی

فیزیولوژی ورزشی

یادگیری حرکتی در تربیت بدنی

کتاب خدمات الکترونیکی

فرم خالی کاربینی

دفترچه کارورزی