لطفا جهت دانلود منبع درس بر روی نام درس کلیک کنید.

…………………………………………………………………………

1- کارآفرینی

2- مدیریت منابع انسانی

3- مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

4- اصول و فنون مذاکره

5- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

6- اندیشه اسلامی 1

7- اندیشه اسلامی 2

8- اخلاق اسلامی

9- اخلاق حرفه ای 

10- دانش خانواده و جمعیت

11- روانشناسی کار