جهت ورود به کلاس در ساعت کلاسی تعیین شده در برنامه کلاسی، بر روی نام درس مورد نظر کلیک کنید.

 

کارکردهای زیست محیطی –   مدرس : آقای میرسعیدی

کلیات بهداشت محیط   –   مدرس : آقای میرسعیدی

 

مولفه های بازرسی ریسک – مدرس : آقای جعفری

مهندسی ایمنی  –  مدرس : آقای جعفری

 

عوامل انسانی در محیط کار  –  مدرس : آقای میرشکاریان

مدیریت در بحران  –  مدرس : دکتر صیفوری

 

ایمنی مواد شیمیایی  –   مدرس : خانم دکتر پورامینی

کاربرد کامپیوتر در سلامت – مدرس : خانم اسدی

 

شیمی تجزیه   –  مدرس: خانم دکتر حیدری

فیزیک کاربردی  –  مدرس : خانم مرادی

 

آمار حیاتی  –  مدرس : خانم قاسمیان

زبان تخصصی  –  مدرس : خانم افسا

 

ریاضیات کاربردی – مدرس: خانم یزدانی